ОПШТА ПРАВИЛА НАГРАДНОГ КОНКУРСА

“Освоји 1. од 22. Слике Србије календара поводом изложбе конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022”

1. Опште одредбе

1.1. MINEWEB STUDIO d.o.o. Београд, Раде Кондића 16Б, 11050, Београд; ПИБ: 113392243, матични број: 21858773 (у даљем тексту: Организатор) је Организатор наградног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) је организатор конкурса под називом „Освоји 1. од 22. Слике Србије календара поводом изложбе конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022” а који ће се спровести по овде утврђеним и дефинисаним правилима (у даљем тексту „Правила“).

1.2 Назив наградног конкурса је „Освоји 1. од 22. Слике Србије календара поводом изложбе конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022“.

1.3. Конкурс почиње у 14.02.2023 и траје до 23.02.2023 у 23:59 (у даљем тексту: „Период трајања конкурса“).

1.4. Конкурс се организује у сврху промоције конкурса и изложбе Организатора.

1.5. Конкурс се организује путем Инстаграм странице организатора – https://www.instagram.com/slikesrbije.rs/ (у даљем тексту: “Слике Србије Инстаграм страница”)

1.6. Проглашење победника Конкурса ће бити извршено на начин и у роковима прописаним у Правилима.

1.7. Конкурс се реализује на територији Републике Србије.

1.8. Предмет конкурса је тачан или најприближнији тачан одговор на питање „Колико регистрованих корисника је веб сајт https://slikesrbije.rs/ остварио током трајања фото-конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022?

1.9. Награде ће бити додељене учесницима конкурса за које жири организатора одлучи да су најбоље одговорили на задату тему.

2. Право учешћа у Конкурсу

2.1. Право учешћа у конкурсу имају следећа лица:

2.2. Држављани Републике Србије са пребивалиштем на територији Републике Србије који су старији од 18 година;

2.3. Лица која су прочитала и сагласна су са Правилима овог конкурса;

2.4. Лица која пристају и сагласна су да Организатор прикупљене материјале користи као промотивне материјале без додатних надокнада учесницима, док траје промоција овог Конкурса;

2.5. Лица која пристају и сагласни су да Организатору оставе своје личне податке (име, презиме, број телефона, адресу и имејл адресу) искључиво у сврху контактирања потенцијалног добитника награде и/или објављивања имена на Слике Србије Инстаграм страница, уколико је учесник освојио награду или ради слања додатних обавештења и информација у току самог конкурса;

2.6. Право учешћа у конкурсу немају следећа лица:

2.6.1. Лица која су у сталном радном односу или су по другом правном основу ангажована на раду код Организатора, као ни њихови брачни другови, родитељи и деца;

2.6.2. Лица која су у сталном радном односу или су по другом основу ангажована код правних и/или физичких лица која на било који начин учествују у организовању конкурса и/или имају приступ подацима везаним за приређивање конкурса, као ни њихови брачни другови, родитељи, и деца.

3. Период трајања конкурса

3.1. Конкурс почиње у 14.02.2023 и траје до 23.02.2023 у 23:59. (у даљем тексту: „Период трајања конкурса“).

3.2. Након завршетка периода трајања конкурса биће извршен пресек и проглашење победника конкурса, а на начин и под условима дефинисаним у члану 6. Правила.

4. Механизам конкурса

4.1. Да би лице стекло право да учествује на конкурсу, потребно је да током Периода трајања конкурса из члана 1.2 ових Правила, посети Инстаграм страницу организатора, те прочита правила овог Конкурса. Пријавом за учествовање на овом конкурсу сматра се да је сваки учесник/ца прочитао/ла ова правила, да их је разумео/ла у целости и дао/ла сагласност за учествовање у конкурсу и коришћење личних података на начин описан у овом конкурсу.

4.2. Након посете Инстаграм страници, неопходно је да потенцијални учесници у коментару на јасно назначен и за то предвиђени пост објаве своју пријаву у облику одговора на постављено питање које је тема конкурса.

4.3. Сваки учесник има право да на наградном конкурсу учествује са неограниченим бројем одговора при чему може освојити највише једну награду.

4.4. Организатор не сноси одговорност у случају било каквих техничких недостатака приликом учешћа на конкурсу без обзира на узрок техничког недостатка.

4.5. Учесници конкурса могу сва питања у вези са конкурсом, као и примедбе да проследе у ДМ (поруку) на Инстаграм страници Слике Србије.

4.6. Конкурс се завршава у четвртак 23.02.2023. у 23:59 што значи да након овог времена пристигли одговори се неће узети у разматрање при проглашењу победника.

5. Врсте и додела награда

5.1. На крају Конкурса ће бити проглашена 22. победника/победнице Конкурса и биће им додељене 22. (двадесет и две) награде – укупно 22. победникa/победнице наградног конкурса и 22. награде, за сваког победника/победницу по једна награда.

5.2. Целокупни наградни фонд наградног конкурса износи 22 Календара Слике Србије, који су направљен од најбољих 12 фотографија фото-конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022”

5.3. Резултати конкурса биће објављени најкасније до 26.02.2023 у 23:59 часова у коментарима на одговоре учесника који учествовали у конкурсу и то на предвиђеној објави која се односи на конкурс.

5.4. Награде ће се доделити према следећем критеријуму:

5.5. Учесници који су за време трајања конкурса запратили https://www.instagram.com/slikesrbije.rs (лични профил се може пронаћи у листи пратилаца Инстаграм профила Слике Србије) и оставили свој одговор на питање „Колико регистрованих корисника је веб сајт https://slikesrbije.rs остварио током трајања фото-конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022?” и то на одређену и за то назначену објаву и поштовање Правила Конкурса – остварују право на могућност да освоје награду.

5.6. Жири Организатора ће прихватити само одговоре који испуњавају услове конкурса и који су у складу са темом.

5.7. Жири организатора чини тим за дигитални маркетинг Организатора.

5.8. Од одговора који су постављени као коментар на за то предвиђен и јасно назначен пост који позива на учешће у конкурсу, Жири Организатора бира укупно 22. (двадесет и два) победника/победнице и награђује их са по једном наградом наведеном у овом члану.

5.9. Критеријум по којима се бирају победници: тачан или најближи тачан одговор укупном броју пријављених корисника на веб сајту https://slikesrbije.rs током трајања фото-конкурса “100 Најлепших Слика Србије 2022”, уз услов запраћивања Инстаграм профила Организатора www.instagram.com/slikesrbije.rs/. За анализу свих одговора и одређивање који од учесника у конкурсу заслужују награду одлучиће жири из члана 5.7. ових Правила.

5.10. Учесник који је дао неистините, нетачне односно туђе податке губи право на даље учешће, односно у том случају исти ће бити дисквалификован, те уколико је био у конкуренцији за награду, она ће бити додељена следећем Учеснику, у складу са Правилима.

5.11. Лица која су дала нетачне или туђе податке искључиво одговарају за такву злоупотребу података и биће дисквалификована од стране Организатора.

5.12. Подаци о Учеснику Конкурса који је освојио награду могу бити објављени на Инстаграм страници Организатора као и на било који други начин за који Организатор евентуално сматра за сходно (укључујући и објављивање у свим медијима (електронски, штампани, итд.) док траје конкурс и непосредно након завршетка конкурса, а најкасније до окончања промоције конкурса.

6. Начин и рок предаје награда

6.1. По проглашењу добитника, добитник је дужан да се јави у року од 5 радних дана или губи право на награду. Награде ће бити достављене до 03.03.2023. године.

6.2. Организатор не сноси одговорност у случају да не може да ступи у контакт са добитником награде, из разлога који не убрајају у одговорност Организатора или уколико добитник не преузме награду у року од 2 (два) радна дана предвиђеном овим Правилима. Организатор не сноси одговорност уколико не испоручи награду добитнику награде у случају да добитник награде није доставио исправне контакт податке приликом регистрације.

6.3. Добитнику награде иста ће бити уручена на један од два начина: личним уручењем на изложби “100 Најлепших Слика Србије 2022” у Етнографском музеју последњег дана изложбе (23.02), уз претходну најаву и потврду, или путем курирске службе коју су доставили након што их контактира Организатор у складу са Правилима. Уколико добитнику награде иста не буде могла да се уручи на начин описан у овом члану, Организатор ће још једном поновити доставу. Уколико ни након поновне доставе награду не буде могуће уручити добитнику награде, сматраће се да је исти одустао од награде и она ће бити додељена првом наредном Учеснику који је испунио све услове Конкурса. У случају да добитник жели да се календар пошаље курирском службом, трошкове испоруке слања календара сноси добитник/добитница.

6.4. Уколико је из личног документа видљиво да потенцијални добитник није држављанин Републике Србије, нема пребивалиште на територији Републике Србије или да није пунолетан награда ће се доделити првом следећем Учеснику који је испунио све услове Конкурса.

6.5. Уколико добитник поступи супротно овим обавезама, односно не пружи потребне податке приликом преузимања награде, Организатор није у обавези да му додели награду, у том случају се награда додељује првом следећем Учеснику који испуњава све услове Конкурса.

6.6. Организатор не сноси трошкове превоза или путовања, нити било које друге трошкове добитника повезане са преузимањем награде уколико добитник одлучи да лично преузме награде у просторијама Организатора.

6.7. Организатор Конкурса неће сносити одговорност због немогућности уручивања награда и у том случају ће се сматрати да је добитник награде одустао од исте и она ће у том случају бити додељена на првом наредном Учеснику који испуњава све услове Конкурса.

7. Заштита података о личности

7.1. Организатор овог конкурса ће личне податке учесника конкурса користити искључиво ради испуњења својих обавеза из Конкурса и у друге сврхе их неће користити.

Приступ подацима има Организатор и њима се приступа приликом објаве добитника и слања поклона. Након завршетка Конкурса, подаци о учесницима ће бити избрисани у року од 6 месеци.

Учешћем на Конкурсу учесници су сагласни да се материјал којим су конкурисали може од стране Организатора (или других субјеката које он овласти) објавити и користити без накнаде и ограничења, у облику штампаног, звучног, фото и видео материјала. Учесници конкурса пристају да Организатор на свом налогу на друштвеним мрежама (попут: Фејсбука) објави њихово име и презиме.

Учествовањем на Конкурсу, подразумева се да је Учесник дао следећу изјаву у смислу прописа о Заштити података о личности:

“Сагласан/сагласна сам и овлашћујем Организатора Конкурса да моје одговоре и моје податке, које сам доставио/доставила на Конкурс, као и моје податке који се у смислу Закона о заштити података о личности сматрају личним подацима, може користити само у сврху и за потребе спровођења Конкурса, објављивања победника Конкурса, за време трајања конкурса и до окончања поступка доделе награда и да их у друге сврхе не може користити.“

7.2. Руковалац подацима о личности:

Приступ подацима о учесницима има Организатор: MINEWEB STUDIO d.o.o. Београд, Раде Кондића 16Б, 11050, Београд; ПИБ: 113392243, матични број: 21858773; kонтакт:kontakt@slikesrbije.rs

7.3. ПРАВА ЛИЦА (према Закону о заштити података о личности)

Право на обавештење о обради

Лице има право да захтева да га руковалац истинито и потпуно обавести о томе:

– да ли руковалац обрађује податке о њему и коју радњу обраде обавља;

– које податке обрађује о њему; од кога су прикупљени подаци о њему, тј. ко је извор података;

– у које сврхе обрађује податке о њему; по ком правном основу обрађује податке о њему; у којим збиркама података се налазе подаци о њему;

– ко су корисници података о њему;

– које податке, односно које врсте података о њему користе;

– у које сврхе се користе подаци о њему;

– по ком правном основу користи податке о њему;

– коме се подаци преносе;

– који подаци се преносе;

– у које сврхе се подаци преносе;

– по ком правном основу се подаци преносе;

– у ком временском периоду се подаци обрађују.

7.4 право лица на брисање података

Право на брисање подразумева да лице на које се подаци односе има право да се подаци о њему бришу од стране руковаоца. При томе, руковалац је дужан да без одлагања податке избрише: ако подаци о личности више нису неопходни за остваривање сврхе због које су прикупљени, ако је лице на које се подаци односе опозвало пристанак на основу којег се обрада вршила, ако је лице на које се подаци односе поднело приговор на обраду, ако су подаци о личности незаконито обрађивани, ако подаци о личности морају бити избрисани у циљу извршења законских обавеза руковаоца и ако су подаци о личности прикупљени у вези са коришћењем услуга информационог друштва.

8. Жалбе и рекламације

Све жалбе и рекламације поводом конкурса решава Организатор. Руковалац је дужан да лицу на које се подаци односе пружи информације о поступању на основу захтева без одлагања, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. Рок може бити продужен за још 60 дана, уколико је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева. О продужењу рока и разлозима за то руковалац обавештава лице на које се подаци односе у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Жалбе и рекламације се шаљу на: kontakt@slikesrbije.rs.

9. Правила и њихове измене

Организатор може променити било које од наведених правила Конкурса, без претходног обавештавања корисника. Измена правила мора бити јавно доступна на страници. Уколико се у вези са Конкурсом појаве нека питања или проблеми, додатне информације се могу добити на имејл адреси kontakt@slikesrbije.rs.

10. Ограничење одговорности

Организатор не преузима одговорност за:

– (не)истинитост података које учесници остављају.

Сваки учесник је лично одговоран и обавезан да приликом учешћа у Конкурсу не користи неовлашћено туђу е-маил адресу, телефон или личне податке и у погледу тога Организатор не може сносити никакву одговорност.

Организатор не сноси никакву одговорност за последице које настају услед нетачних или погрешних података које је дао учесник. Организатор не сноси одговорност због кашњења проузрокованих сметњама у функционисању друштвених мрежа или самог сајта. Повремено може да се догоди да се услуга не може користити из разлога који не зависе од Организатора. Прихватањем услова учесник прима к знању да садржај, могућност, брзина преноса порука, података и одговора зависи од техничких могућности провајдера и тиме на ове елементе може неповољно утицати оптерећеност мреже и други фактори, који су изван контроле Организатора, као што су (не и искључиво) загушеност мреже, покривеност, грешке у конекцији као и одржавање безбедне конекције на мрежу.

Учешће у Конкурсу зависи и од капацитета сервера, односно засићености мреже, па шодно томе, горе наведене околности повремено могу негативно утицати на приступ Конкурсу.

11. Дисквалификација из програма

11.1. Учесници који пошаљу предлоге (коментаре на припадајућој објави Конкурса) које у себи садрже елементе говора мржње, дискриминације по било ком основу, који су неморалне садржине, доводе бренд и производ у негативну конотацију или су на други начин противни принудним прописима и јавном моралу, биће искључени из учешћа на Конкурсу и обрисани са странице.

11.2. Коришћење било какве врсте компјутерског кода, вируса, или било чега што може ометати, онемогућити, нанети штету, или представљати злоупотребу је забрањено. Такви поступци могу довести до елиминације учесника из Конкурса и Организатор задржава право да их дисквалификује из конкурса и занемари њихове остварене резултате без даљег образложења.

11.3. Регистровање више различитих налога за учешће на конкурсу од стране једне особе је забрањено и може довести до елиминације учесника из Конкурса.

11.4. Учешће малолетних лица на Конкурсу је забрањено. Организатор задржава право да их дисквалификује из конкурса и занемари њихове остварене резултате без даљег образложења.

12. Искључење и ограничење одговорности

12.1. Организатор не одговара за штету коју претрпи добитник, а која је проузрокована искључивом радњом тог лица, као и радњама трећих лица за које Организатор не одговара.

13. Опште одредбе

13.1 Учесници могу постављати питања у вези са конкурсом путем имејла kontakt@slikesrbije.rs